Skip to main content

網站連結

  公會將經常拜訪或是覺得不錯的網站匯整於此,提供會員於搜尋相關資訊時,有所幫助,您可以選擇下列的主題連結,以選取相關的網站進行連結。
 
    政府機關
      提供與藥物資訊相關政府機關網站連結
      醫療法規
      提供醫療法規相關資訊及查詢功能網站連結
      法人機構
      健康資訊網站
      整理歸納出網路上與健康相關的網站
      國際藥物相關資訊
      提供國際間藥物相關資訊網站連結
      國內藥物相關資訊
      提供國內藥物相關資訊網站連結
      國內醫學中心
      全國各大醫學中心網站連結
      全國醫院
      提供全國各地區醫院網站連結
      國內藥學相關教育機構
      國內藥學相關教育機構網站連結
      藥師公會
      包括中華民國藥師公會全聯會及各友會網站連結
      醫藥學雜誌
      提供各種與藥物相關雜誌的網站連結
      電腦資訊
      電腦實用資訊匯整(線上掃毒…等)