Skip to main content

【公告】新北市藥師公會社區藥局委員會提供「健保卡登錄及上傳」查詢攻略,請各會員多加利用。

   消息來源:新北市藥師公會社區藥局委員會
 
   

 

 

 

敬愛的會員,您好:

最近健保署針對過卡、上傳率不佳的藥局辦理公開說明會,旨在提升藥局的過卡率與上傳正確性。

若您因故無法前往參與該說明會,可點選以下網址並詳閱內容,以免出錯被健保署記點。

1、查錯誤(健保卡登錄與上傳)
https://drive.google.com/file/d/0B2pNY7S7-XyJbFZ4Y2VoeHptWVE/view?usp=sharing

2、查上傳率(健保卡登錄與上傳)
https://drive.google.com/open?id=0B2pNY7S7-XyJQmJEUHFoaEdocUU

                                                                 新北市藥師公會-社區藥局委員會 關心您~