Skip to main content

高於健保價藥品和有些廠商不將藥品提供健保特約藥局事宜

發表於

各位藥師:

        近日中,常常接到各地方健保特約藥局執業藥師反應 ,
        自98年10月1日健保局大幅度調降藥價後,產生問題
        頻繁,尤其高於健保價藥品和有些廠商不將藥品提供健
        保特約藥局 , 造成調劑處方箋困擾和民眾抱怨 , 緊急與
        陳昭元理事(全聯會社區藥局委員會輔導理事)呂茂浪主委
        (全聯會社區藥局委員會主委)協商 , 先繕製兩份表格E-MAIL
        懇請協助幫忙 ;正式公函待連理事長歸國後寄出 !!

                                                                                            顧問 李穎華