Skip to main content

【公文】有關購藥高於健保價之問題,重申相關規定如說明,請查照並轉知所屬會員或特約醫事機構。

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國109年01月06日
   發文字號:健保審字第1080036808號
 
   
 

 

  主旨:有關購藥高於健保價之問題,重申相關規定如說明,請查照並轉知所屬會員或特約醫事機構。

 

 

相關公文檔案: