Skip to main content

台北縣藥師公會 - 個人用藥紀錄手冊

台北縣藥師公會 - 個人用藥紀錄手冊
Page 1 - 封面
 
Page 2 - 用藥五步驟
 
Page 3 - 個人用藥資料表
 
Page 4 - 個人用藥紀錄表
 
Page 5 - 危險及特殊用藥紀錄表
 
Page 6 - 非醫師處方的藥品或保健食品
 
Page 7 - 用藥指導藥事照護記錄、自我健康管理小工具
 
Page 8 - 血壓 / 血糖測量表
 
Page 9 - 用藥小常識
 
Page 10 - 社區健保藥局3大優點